Skyltar för byggen och anläggningsarbeten

I det växande Stockholm pågår många bygg- och anläggningsprojekt. Det är viktigt att vi i alla dessa projekt informerar på ett tydligt och enhetligt sätt, vare sig det gäller en ensam skylt eller ett helt byggplank, så att stockholmarna vet och förstår vad som händer.

Budskapsnivåer

Varje projekt har sina specifika förutsättningar men gemensamt är att de alla har kommunikationsytor som ger möjligheter att berätta vad som händer på de aktuella byggplatserna. För att få en enhetlig kommunikation och för att Stockholmarna ska förstå vilken nytta det specifika projektet ger har fyra olika budskapsnivåer tagits fram. De olika budskapsnivåerna är:

1. Projekt nivå: Budskap – Därför gör vi om just här
2. Näringsidkare nivå: Budskap – Öppet som vanligt
3. Plats- och entreprenörspecifik nivå: Budskap – Därför gräver vi här
4. Presentations nivå: Budskap – Så här blir det när det är klart

I vissa projekt med endast en skylt kanske det bara handlar om en budskapsnivå, medan det i andra projekt med stora byggplank behövs flera nivåer.

Utformning avseende budskap och innehåll samt visuellt manér presenteras här för de vanligast förekommande skyltarna.

Byggskyltar

På en byggskylt ska alltid budskapsnivå 3 finnas med, ”Därför gräver vi här”. Byggskyltar använder du också för att informera om vilka som är ansvariga på bygg- och anläggningsplatsen. En byggskylt ska vara uppsatt när ett bygge börjar och viss information måste finnas med för att man inte ska riskera att få vite. Den information som måste vara med är:

 • Vad det är för slags arbete
 • När arbetet beräknas vara färdigt
 • Vem som är beställare
 • Vem som är entreprenör
 • Telefonnummer till beställare eller entreprenör för mer information.
 • En webbhänvisning var man kan läsa mer

Tänk på att bygglovsplikt gäller för fasad- och större byggskyltar.

Utformning

 • Logotypen S:t Erik ska finnas i det övre vänstra hörnet
 • Bakgrundsfärgen ska vara från stadens palett
 • Texten ska skrivas i Stockholm Type Bold och regular

Några vanliga bygg- och anläggningsskyltar:

Park- och gatuarbeten

Huvudbudskapet bör vara max tre rader i trafikmiljö med hastigheter över 30 km/h. I trafikmiljöer ger stadens lila färg med vit text bäst kontrastverkan. Entreprenörers och konsulters logotyper är antingen vita mot den lila bakgrunden alternativt svarta eller i färg på vit tilläggsplåt underst på skylten.

Målgrupp: trafikanter, gående
Storlek:100, 150, 200 cm bred
Material: plåt
Färg: lila, vit text

Årsentreprenad

Skylt som staden beställer och upphandlade årsentreprenörer lagerhåller och sätter upp vid kortare eller mindre anläggningsarbeten. Entreprenören anger tid på skylten genom att skriva i det vita fältet eller på ditsatt klisterdekal.

Målgrupp: Trafikanter, gående
Storlek: cirka 70 cm bred i ett stycke för smidig flytt till ny plats
Material: plåt
Färg: lila, vit text

Ombyggnads- och nybyggnadsarbeten

Byggskylt vid om- och nybyggnationer i stadens fastigheter och byggnader.

Målgrupp: hyresgäster, närboende, besökare
Storlek: cirka 100–150 cm bred
Material: plåt, plast
Färg: ur stadens palett, vit text

Byggskylt till exempel i samband med att stadens fastigheter och byggnader energieffektiviseras

Storlek: cirka 240 x 120 cm bred
Material: plåt
Färg: ur stadens palett, vit text

Byggaktörstavla

Byggaktören ska ta fram en byggaktörstavla. Målgrupp för skylten är trafikanter, gående, bostadsintressenter med fler. Skylten ska innehålla byggaktör/byggaktörers logotyp, stadens logotyp och projektspecifik bild. Projektets innehåll och tidplan ska framgå i kortfattad text. Kortadress till stadens projektspecifika webbplats ska finnas med enligt formatet växer.stockholm/projektnamn

Mall för byggaktörstavla (pdf)

För skylten ska bygglov sökas och skylten ska finnas på plats inom arbetsområdet senast en vecka innan byggaktörens etablering.

Framtaget förslag på skylt ska godkännas av stadens kommunikatör innan beställning. Skyltning ska finnas på plats senast en vecka innan byggaktörens etablering.

Övriga krav

Material: plåt
Färg: vit botten, svart text
Storlek: cirka 15–35 kvm
Typsnitt: valfritt typsnitt, med god läsbarhet
Stadens logotyp: svart, placeras i nedre högra hörnet tillsammans med adressen till projektets webbplats.

Vepor och plank

Plank som ramar in bygg- och anläggningsarbeten är mycket viktiga eftersom de bidrar till förbättrad säkerhet. Men de utgör också viktiga kommunikationsytor som med rätt information och budskap bidrar till ökad förståelse och acceptans för projektet och det som eventuellt kan upplevas störande. Därför är det viktigt att i god tid planera var de ska placeras, hur de ska utformas och vad budskapen ska vara.

På dessa ytor använder du

 • projektbudskap uttryckt som ”Därför gör vi om just här” (enligt nivå 1)
 • och/eller näringsidkarbudskap där så behövs för att förmedla ”Öppet som vanligt” (enligt nivå 2).

Tänk på att det ofta krävs särskilt bygglov och att det därför måste planeras noggrant i projektarbetet.

Du väljer färger ur stadens palett med hänsyn till både den omgivande miljön och synligheten. Du får inte välja andra färger eller fram egna mönster för ett projekt.

1) Projektbudskap, nivå 1 – Därför gör vi om just här

Genom att informera om vad som händer på den aktuella platsen, vad det innebär för fördelar för stockholmarna och var man kan ta del av mer information skapar vi en tydlig och enhetlig bild av det växande Stockholm.

Det specifika projektet bör presenteras kort och kärnfullt. Fokusera därför på; a. vad projektet syftar till och vilken nytta och relevans det medför och när det förväntas vara klart b. var man hittar mer information (webbhänvisning till projektspecifik webbplats växer.stockholm)

Exempel

2) Näringsidkarbudskap, nivå 2 – Öppet som vanligt

Ibland hamnar butiker, kontor och affärsverksamheter helt eller delvis bakom vepor och plank. Då är det viktigt att lyfta fram att allt är öppet som vanligt på den aktuella platsen. Fokusera på affärs-verksamheten och de aktörer som verkar på platsen.

Som dekor kan du använda piktogram ur stadens bildbank. Du också välja de speciella piktogram kopplade till handel och shopping som finns framtagna. Tänk på att att på att inga företagslogotyper får användas på ytor som har stadens profil. Företagsnamnen skrivs istället ut i stadens typsnitt.

Du väljer färger ur stadens palett och tar hänsyn till både den omgivande miljön och synligheten.

Exempel

Informationstavlor

I större projekt som byggs inom tätbebyggt bostadsområde och/eller på centrala platser som passeras av många är det lämpligt att sätta upp/komplettera med informationstavlor där det färdiga projektet presenteras mer i detalj med presentationsbudskap, ”så här blir det när det är klart” (enligt nivå 4). Tänk också på att större skyltar ofta kräver särskilt bygglov.

Målgrupp: gående, boende
Storlek: cirka 100–150 cm bred
Material: plåt, plast
Färg: ur stadens palett, vit eller svart text beroende på bakgrundsfärg 

Annan information

I större projekt som byggs inom tätbebyggt bostadsområde och/eller på centrala platser som passeras av många är det lämpligt att sätta upp/komplettera med informationstavlor. Informationstavlorna kan presentera  det färdiga projektet mer i detalj med, presentationsbudskap ”så här blir det när det är klart” (enligt nivå 4), eller tillföra intressant fakta. Tänk också på att större skyltar ofta kräver särskilt bygglov.

Målgrupp: gående, boende
Storlek: cirka 100–150 cm bred
Material: plåt, plast
Färg: ur stadens palett, vit eller svart text beroende på bakgrundsfärg

Markskyltning

Skyltdekal som monteras direkt på marken. Huvudbudskapet bör vara väldigt kort och kärnfullt, gärna pictogram.

Målgrupp: trafikanter/gåendeStorlek: efter behov
Material: plast/färg
Ansvarig: staden, polistillstånd krävs

Uppdaterad