Skyltar i parker och på torg

Här finns riktlinjer för dig som arbetar med att ta fram permanenta informations- och gångvägvisningsskyltar till parker och torg. Du hittar även färdiga Indesignmallar och piktogram till skyltarna.

Behovet av informationsskyltar och gångvägvisningsskyltar varierar stort beroende på avsikten med skylten. På lekplatser, vid plaskdammar och på allmänna badplatser måste det finnas skyltar av bland annat säkerhetsskäl. Var alltid restriktiv med att sätta upp nya skyltar. Tänk på att skyltarna kommer att kräva skötsel, underhåll och att informationen på skylten troligen kommer att behöva uppdateras med tiden. Där det är möjligt ska informationen samlas på en och samma skylt. För provisoriska skyltar och byggskyltar, se Byggen och anläggningsarbeten.

Utformning och placering

Storlek, utformning och antal beror på projektets art och omfattning. Skyltar kan vara allt från A4-storlek till cirka 1 kvadratmeter stora. Ha alltid den tänkta mottagaren av informationen i åtanke. Fundera över om skylten/tavlan behöver belysas.

Skylten skall vanligtvis placeras för att vara väl synlig utan att den är i vägen för eller blir en fara för allmänhet med mera. Plats och placering ska väljas så att även rullstolsburna och barn ska kunna läsa skylten.

Bygglov och tillstånd

Bygglovplikt gäller för större skyltar och fasadskyltar. Vid permanenta informationsskyltar i parker och på gator och torg räcker det ofta med tillstånd från berörd förvaltning.

Skall du sätta upp en skylt på en belysningsstolpe, fasad eller annan befintlig anordning skall tillstånd inhämtas från berörd förvaltning, fastighetsbolag eller liknande.

Rådgör med markupplåtare på trafikkontoret vid de tillfällen du planerar för en skylt på gatumark. Det kan finnas avtal om att nyttja platsen för andra verksamheter.

Material, färg och layout

Material

 • Skyltar ska utföras i lackad aluminiumplåt, kulör grå RAL 7022 med glanstal 20.
 • Skyltar skall vara pulver- eller brännlackerade för att erhålla en hård yta.
 • Skyltar skall klotterskyddas och vara UV-beständiga.
 • Plåttjocklek enligt typskylt.
 • Skyltar utförs med rundande hörn med radie enligt typskylt.
 • Skyltar kan vid behov belysas.

 

Grå
NCS S 7502Y
RAL 7022

Textutförande

Text påföres skylten med olika tekniker beroende på skyltens art. Till exempel:

 • Tryck på vinylfolie
 • Gravering med färgfyllning
 • Emaljering

För detaljer se respektive typskylt.

Svensk text utförs genomgående i kulör vit. Engelsk text utförs i kulör orange på GV1. gångvägvisningsskyltar.

  Vit
NCS S 500-N
RAL 9010
  Textorange 
NCS S 0580-Y20R
RAL 1003

Stolpar och fundament

Fyrkantiga stolpar VKR lackeras i kulör grå RAL 7022. Dimension enligt typblad.Stolpar ska vara av varmförzinkat stål.Rostskydd: Korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl SS-EN ISO2944-5 med täckfärg av tvåkomponenters polyuretan.

Fundament anpassas till stolptyp, de skall alltid grundas på frostfritt djup och placeras under mark.

Disposition av text

Disposition av text och bild anpassas till respektive skylt. Här anges generella riktlinjer.

Textplacering och textstorlek redovisas på respektive typskylt. När rubrik inte får plats på en rad får radbrytning användas. Vid flerradiga rubriker är radavståndet detsamma som teckenstorleken. Ord får inte spärras eller tryckas ihop. Textstorlek kan i sista hand minskas. Förkortningar ska undvikas. Information kan på vissa platser även skrivas på engelska. Använd ett rakt och enkelt språk utan facktermer. Personligt tilltal är alltid bäst.

Typsnitt

Typsnitt skall vara Stockholm Type. Är det en skylt med rubrik ska den vara i Stockholm Type Bold. Vid längre löptexter ska Times New Roman användas. Vid längre löptexter på engelska används Times New Roman kursiv. Se historsik skylt GT1 som exempel. Typsnitten får inte ersättas.

Logotyp

Stockholms stads logotyp ska användas på alla skyltar.

Piktogram och illustrationer

Piktogram behövs på vissa skyltar. Se till exempel typskylt PA9 Allmän badplats.

För illustrationer används ett stiliserat manér och ett fåtal färger. Antingen utförs illustrationerna som konturlinjer av siluetter eller som fyllda siluetter.Tänk på att:

 • illustrationer tar tid att få fram.
 • välja skisser med tydliga konturer – skylten kan blekas av solen efter något år.
 • endast använda illustrationer som staden har rätt att använda. Uppge alltid källa, illustratör, fotograf eller liknande.

Kartor

För orienteringskartor används stadens kartmanér.

Bilder

Bilder kan användas på de skyltar där behov finns. Tänk på att endast använda bilder som staden har rätt att använda. Uppge alltid källa, illustratör, fotograf eller liknande.

Skyltstorlekar

 • A0 – 841 x 1189 mm
 • A1 – 594 x 841 mm
 • A2 – 420 x 594 mm
 • A3 – 297 x 420 mm
 • A4 – 210 x 297 mm
 • A5 – 148 x 210 mm
 • Gångvägvisningsskylt – 120 x 800 mm

Färganvisningar

Färgsättning av skyltarna utgår från tre kulörer ur Stockholm stads grafiska profil vit, grå och orange. Utöver de tre kulörerna har en kompletterande kulör, textorange, tagits fram som enbart ska användas till engelsk text på gångvägvisningsskyltar. Kulören är tydligt läsbar i utomhusmiljö och fungerar samtidigt i kulturhistoriska områden. 

Färger från Stockholms grafiska profil

 

Grå
NCS S 7502Y
RAL 7022
  Vit
NCS S 500-N
RAL 9010
  Orange 
NCS S 0580-Y20R
RAL 1003

Kompletterande färg

  Textorange 
NCS S 0580-Y20R
RAL 1003

Färger från Stockholms grafiska profil för tilläggsinformation på kartor

Vid val av linjefärg och fyllfärg på kartor skall färger ur Stockholms palett väljas.

 

Blå
NCS S 1565-B

 

Grön
NCS S 2555-B60G

 

Lila
NCS S 3055-R50B

 

Rosa
NCS S 1070-R20B

 

Gul
NCS S 1080-Y10R

 

Adress/Koordinater

Vissa skyltar behöver förses med adress för att underlätta räddningstjänstens arbete vid eventuell olycka. Om adress saknas ska koordinater uppges enligt system SWEREF 99 TM. Koordinater går att hämta hem genom kartsökningsmotorer på Internet likt: hitta.se eller eniro.se.

 1. Sök reda på önskvärd placering för skylten i webbkartan.
 2. Högerklicka (eniro.se) eller vänsterklicka (hitta.se) på platsen i kartan och koordinater i SWEREF 99 TM redovisas.

Typskyltar

Till din hjälp för att ta fram olika skyltar finns det detaljerade beskrivningar för varje enskild skylt. Här återfinner du de viktigaste specifikationerna för skylten; mått, material, kulörer, typsnitt, teckenstorlekar, montering och placering. De olika typskyltarna är:

 • GV1 – Gångvägvisning gator/torg/park
 • MV1 – Meddelandetavla
 • PA1 – Information, stor
 • PA2 – Information
 • PA3 – Aktivitet/idrott
 • PA4 – Hundrastgård
 • PA5 – Lekplats
 • PA5B–Lekplats, stor
 • PA6 – Parklek
 • PA7 – Plaskdamm
 • PA8 – Hundrastområde
 • PA9 – Allmän badplats
 • PA10A-D – Förbudsskyltar
 • PA11– Ordningsregler, Bigbelly sida
 • PA12– Undvik bollspel
 • GT1 – Historiska platser

Till varje skylt finns det färdiga digitala mallar i formatet *.imd (InDesign Markup Document). Använd dessa vid produktion av nya skyltar. 

Skylten placeras väl synligt. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses. Minst 2200 mm fritt utrymme under skylt på stolpe. Minst 1800 mm fritt utrymme under skylt på fasad. Längdmåttet på skylten kan behöva anpassas efter platsen.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.•
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund skylt, stolpar: Grå, NCS S 7502Y eller RAL 7022
 • Text och symbol: Vit ,NCS S 500-N eller RAL 9010
 • Engelsk text: Textorange NCS S 0580-Y eller 20RRAL 1003

Typsnitt och teckenstorlek

 • Text – Stockholm Typ, 120 pt
 • Avstånd och engelsk text – Stockholm Type, 100 pt 
 • Vid enkelradig skylt centreras texten i höjdled

Montering

Stolpe rör 4 mm Ø60mm, VFZ korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-5:2007. Allt lackas eller förses med folie i grå kulör RAL 7022.Fundament placeras under marknivå och utförs enligt tillverkare. Infästning av skylt på stolpe enligt leverantör. Fritt mått till mark under nedersta skylten ska vara minst 2200 mm.

Skylten placeras väl synligt. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses. Vid tillverkning av meddelandetavlor kan tavlans mått anpassas så att man får ut så många skyltar som möjligt ur en standardplåt (1250 x 2500 mm). Meddelandetavlan kan i dessa fall utföras med måtten 833 x 1250 mm.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 6 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Gravering 1,0 mm med färgfyllning. (Om skylttillverkaren saknar utrustning för gravering kan screentryckt text övervägas som alternativ.)
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold,144 pt

Logotypens storlek

 • 180 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Montering

Stolpar utförs av VKR 60x60 mm, 4 mm VFZ korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-5:2007.På stolparna monteras aluminiumplåten på en alt. två sidor. Får ej skruvas framifrån. Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Fundament placeras 50 mm över marknivå och utförs enligt tillverkare.

Storlek A0 (841 x 1189 mm)

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå,RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit,RAL 9010– tryckt text på vinylfolie

Fotografier och illustrationer

Fotografier eller färglagda illustrationer kan användas.

Kartor

Piktogram

Vid användning av piktogram placeras de i den vänstra kolumnen på en rad. Mått piktogram 65x65 mm.

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 144 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 30 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 30 pt
 • Bildtext – Stockholm Type, 26 pt
 • Bildkälla – Stockholm Type, 22 pt

Logotypens storlek

 • 173 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Montering

Stolpar utförs av VKR 60x60 mm,4 mm VFZ, korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-5:2007. Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Höjd från mark till underkant skylt 1000 mm. Fundament placeras 50 mm över marknivå och utförs enligt tillverkare.

Storlek A2 (594 x 420 mm)

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryckt text på vinylfolie

Fotografier och illustrationer

Fotografier eller färglagda illustrationer kan användas.

Kartor

För orienteringskartor används stadens kartmanér. 

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik –Stockholm Type Bold, 72 pt
 • Rubrik mindre– Stockholm Type Bold, 16 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 16 pt
 • Bildtext– Stockholm Type, 14 pt
 • Bildkälla– Stockholm Type, 12 pt

Logotypens storlek

 • 90 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Montering

Stolpar utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Höjd från mark till underkant skylt 800 mm. Infästning får ej synas från framsidan. Fundament placeras 50 mm över marknivå och utförs enligt tillverkare.

Storlek A3 (420 x 297 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare. Text, innehåll och storlek anpassas efter typ av aktivtet. Skylten kan skalas upp till A2 vid behov.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryckt text på vinylfolie

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 85 pt
 • Adress, larm – Stockholm Type Bold, 30 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 26 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 26 pt

Logotypens storlek

 • 66 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Montering

 Vid montering på egen stolpe.Stolpe utförs av VKR 40x40 mm, 4 mm VFZ korrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl. SS-EN ISO 12944-5:2007. Skylt monteras på stolpe i vinkel 45°. Allt lackas i grå kulör RAL 7022. Infästning får ej synas från framsidan. Fundament placeras 50 mm över marknivå och utförs enligt tillverkare.

Storlek A2 (594 x420 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare på staketet, förslagsvis brevid grinden till hundrastgården. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text, logotyp, piktogram: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie 

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 85 pt
 • Adress, larm– Stockholm Type Bold, 30 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 26 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 26 pt

Piktogram

Finns att ladda ner längs ner på denna sida.

Logotypens storlek

 • 90 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Montering

Montering av hundrastgårdsskylt på staket görs genom att två längsgående lister monteras på motsatt sida om staketet. Infästning sker genom fastskruvning av skylt och list som på så sätt ”klämmer” fast staketet. List lackas i kulör grå RAL 7022.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare. I första hand på staket vid entré alternativt på en fasad. Den kan även placeras på belysningsstolpe eller egen stolpe. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 60 pt
 • Adressb– Stockholm Type Bold, 24 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 24 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 24 pt

Logotypens storlek

 • 45 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

I första hand på staket eller fasad. I andra hand på egen stolpe.
För montering på egen stolpe se typskylt PA2.

Storlek A3 (420 x 297 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare. I första hand på staket vid entré alternativt på en fasad. Den kan även placeras på en befintlig stolpe . Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 85 pt
 • Adress, koordinatorer, larm– Stockholm Type Bold, 30 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 30 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 30 pt
 • Pictogramtext – Stockholm Type Bold, 19 pt

Piktogram

Finns att ladda ner längs ner på denna sida.

Logotyp

 • 66 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare. I första hand på staket vid entré alternativt på en fasad. Den kan även placeras på belysningsstolpe eller egen stolpe. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.

Denna skylt kan även göras i A3, se typskylt PA5B - Lekplats stor.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 60 pt
 • Adressb– Stockholm Type Bold, 24 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 24 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 24 pt

Logotypens storlek

 • 45 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

I första hand på staket eller fasad.I andra hand på egen stolpe. För montering på egen stolpe se typskylt PA2.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för de badande besökarna. I första hand på teknikhus annars på belysningsstolpe eller egen stolpe. Placeringshöjd anpassas till platsen och framkomligheten ska tillgodoses.

Denna skylt kan även göras i A3, se typskylt PA5B - Lekplats stor.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 60 pt
 • Adress – Stockholm Type Bold, 24 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 24 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 24 pt

Logotypens storlek

 • 45 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

I första hand på plaskdammens teknikhus. I andra hand på egen stolpe. För montering på egen stolpe se typskylt PA2.

Storlek A2 (594 x420 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entréerna till området på två stolpar.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Kartor

Piktogram

Finns att ladda ner längs ner på denna sida.

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 72 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 20 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 20 pt

Logotypens storlek

 • 90 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

För montering på egna stolpar se typskylt PA2.

Storlek A1 (841 x 594  mm)

Skylten placeras väl synligt. Placeringshöjd anpassas till platsen ochframkomligheten ska tillgodoses.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Kartor

Piktogram

Piktogram placeras i den vänstra spalten. Finns att ladda ner längs ner på denna sida.

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 72 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 20 pt
 • Övrig text och information – Stockholm Type, 20 pt

Logotypens storlek

 • 127 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Montering

Skylt placeras på stolpe. Stolpen utförs av VKR 60 x 60 mm, 4 mm VFZkorrosivitetsklass C4 beteckning A7.11 enl.SS-EN ISO 12944-5:2007. Allt lackas i grå kulör RAL7022. Infästning får ej synas från framsidan.Fundament placeras 50 mm över marknivåoch utförs enligt tillverkare. Avståndet från skyltens nederkan till marken ska vara 1000 mm.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen. Monteras på egen stolpe.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text, logotyp och piktogram: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie
 • Streck på piktogram: Orange, NCS S 0585-Y60R

Typsnitt och teckenstorlek

 • Förhållning, förbud, uppmaning – Stockholm Type Bold, 48 pt

Piktogram

 • 170x170 mm. Finns att ladda ner längs ner på denna sida.

Logotypens storlek

 • 45 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

För montering på egen stolpe se typskylt PA2.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen. Monteras på egen stolpe.

För specifikationer se PA10A.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen. Monteras på egen stolpe.

För specifikationer se PA10A.

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen. Monteras på egen stolpe.

För specifikationer se PA10A.

Storlek 574 x 1058 mm

För att informera om vilka ordningsregler som gäller kan sidan på  soptunnan Bigbelly användas.

Material och kulör

 • Alucobondplåt 3 mm, kulör RAL 7022 (CMYK: 30 10 10 70)
 • Klotterskyddad (UV-beständig blir den iom klotterskyddet)
 • Utföres med rundade hörn med radie 18 mm
 • Text och logotype: Vit, RAL 9010

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 72 pt
 • Piktogramtext – Stockholm Type Bold, 48 pt

Storlek A4 (297 x 210 mm)

Monteras på egen stolpe.

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text, logotyp och piktogram: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie
 • Streck på piktogram:Orange, NCS S 0585-Y60R

Typsnitt och teckenstorlek

 • Förhållning, förbud, uppmaning– Stockholm Type Bold, 36 pt

Piktogram

 • 170x170 mm. Finns att ladda ner längs ner på denna sida.

Logotypens storlek

 • 45 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

För montering på egen stolpe se typskylt PA2.

Storlek A2 (594 x420 mm)

Skylten placeras väl synligt för besökare vid entrén till platsen och monteras påegen stolpe.Särskild information avseende denna skylt:

 • Vid produktion av helt nya historiska skyltar skall detta typblad användas.Ny text måste författas. Ev. befintlig historisk skylt på platsen skall rivas ochöverenskommelse avseende detta måste träffas med trafikkontoret.
 • Vid utbyte av befintliga historiska tavlor av äldre modell behålls den äldremodellen. Utbyte kan till exempel behövas vid vandalisering. Arbetet skallutföras av trafikkontorets upphandlade entreprenör.

 

Material och kulör

 • Lackad aluminiumplåt 4 mm, kulör RAL 7022 med glanstal 20.
 • Tryck på vinylfolie av hög kvalitet. UV-beständigt, matt laminat med klotterskydd.
 • Bakgrund: Grå, RAL 7022
 • Text och logotyp: Vit, RAL 9010 – tryck på vinylfolie

Typsnitt och teckenstorlek

 • Rubrik – Stockholm Type Bold, 72 pt
 • Rubrik mindre – Stockholm Type Bold, 18 pt
 • Övrig text och information – Times New Roman, 16 pt
 • Engelsk text – Times New Roman Italic, 16 pt
 • Bildtext – Stockholm Type, 14pt
 • Bildkälla, Stockholm Type, 12pt

Logotypens storlek

 • 90 mm bred, placeras i nedre högra hörnet.

Placering

För montering på egen stolpe se typskylt PA2.

Piktogram och mallar

Här kan du ladda ner de olika piktogram som är famtagna för parkskyltarna. Nya piktogram tas fram efter behov och då uppdateras mappen. De piktogram som finns är:

 • Alkoholförbud
 • Bad
 • Badförbud
 • Bollförbud
 • Cykelförbud
 • Hundförbud
 • Hundrastgård
 • Kopplad hund
 • Mata inte fåglarna
 • Rökförbud
 • Ta hand om ditt skräp
 • Var rädd om växtligheten
 • Övernattningsförbud

Ladda ner piktogrammen för parkskyltar

Till varje typskylt finns det färdiga Indesign-mallar i formatet *.imd (InDesign Markup Document). Använd dessa vid produktion av nya skyltar.

Ladda ner Indesignmallar och piktogram för parkskyltar

Uppdaterad