Logotyp

Logotypen S:t Erik är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Stockholms stad som står bakom verksamheten eller informationen.

S:t Erik är stadens gemensamma kvalitetsstämpel och en hjälp för stockholmarna att känna igen verksamheter som helt eller delvis finansieras med skattemedel. Genom att konsekvent följa riktlinjerna för hur vi använder vår logotyp blir det tydligt för stockholmarna vad som ingår i Stockholms stad och vårt varumärke stärks.

Vår logotyp ska användas genomgående i all stadens kommunikation. Logotypen består av skölden med S:t Erik och texten Stockholms stad. Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

Vapenbilden med S:t Erik är fastställd av Kunglig Majestät och är därmed skyddad.

Vår logotyp är varumärkesskyddad. Varken tillägg eller ändringar är tillåtna enligt upphovsrättsliga regler.

Versioner

Logotypen finns i två versioner- en svart version som används mot ljus bakgrund och en vit version som används mot mörk bakgrund. Välj alltid den version somhar bäst kontrast mot bakgrunden. Då blir staden en tydlig avsändare i alla typer av kommunikativa sammanhang.

Som alternativ logotyp finns möjlighet att vid ytterst få undantagsfall använda en gulblå version. Dessa fall är exempelvis högtidliga sammanhang med stark koppling till tradition. Den gulblå versionen ska enbart användas mot vit bakgrund. Den ska aldrig användas ihop med färger ur färgpaletten. Den ska heller inte användas i kommunikation tillsammans med andra avsändare (exempelvis vid sponsring eller co-branding). Kommunikationsytor den används i ska vara lätta att byta ut.

 

Ladda ner Stockholms stads logotyper i eps – för tryck  (zip-fil)

Ladda ner Stockholms stads logotyper i jpg (zip-fil)

Ladda ner Stockholms stads logotyper i png (zip-fil)

Frizon

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel texter, logotyper eller andra grafiska element. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. Syftet med frizonen är att logotypen ska bli tydlig och att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen.

Frizonen ska minst motsvara 1/2 av sköldens bredd.Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Storlekar


Vår logotyp är utformad för att kunna användas i de flesta sammanhang och storlekar. För att logotypen inte ska upplevas som otydlig finns dock en minsta tillåten storlek. Storleken får inte understiga 25 mm i bredd.

Placering

För att Stockholms stad ska framgå som en tydlig avsändare ska vår logotyp alltid placeras i ett av de fyra hörnen. Detta gäller samtliga enheter och användningsområden. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen.

Bakgrund

Det är viktigt att logotypen har så bra kontrast som möjligt mot bakgrunden vare sig det är en enfärgad bakgrund eller en bild. Vår logotyp ska alltid vara tydlig.

Skölden med S:t Erik

Vi ska använda hela logotypen med både sköld och text i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör att vi på ett tydligt och enkelt sätt förklarar för våra målgrupper att staden står som avsändare.

I vissa sammanhang finns det ändå anledning att frångå huvudprincipen och enbart använda skölden med S:t Erik. Dessa undantag är på begränsade ytor där logotypen inte ryms eller där texten i logotypen blir för liten för att läsas. Exempel på detta är på pennor, usb-stickor eller i digitala sammanhang såsom på sociala medier.

Ett annat undantag är då symbolen används i profilskapande och dekorativa syften, exempelvis på diplom. Då är det viktigt att sammanhanget alltid förklarar och förstärker kopplingen till staden, till exempel genom att även hela logotypen används. 

Skölden får inte användas för att skapa mönster.

Skölden används också fristående i fastighetskontorets märkning av stadens byggnader.

Det är inte tillåtet att koppla förvaltnings- eller verksamhetsnamn till skölden och på så sätt bilda nya logotyper.

Användning av andra

Hur vår logotyp ska användas vid samarbeten kan du läsa mer om här:
Samarbeten

Historia

S:t Erik är Stockholms stads logotyp och vapen. Sedan 1300-talet har han synts på stadens sigill. Enligt beslut i kommunfullmäktige är S:t Erik sedan 1997 den gemensamma och enda logotypen för Stockholms stad.

Stockholm, som från början hade bilden av en befäst stad i sitt sigill, bytte så småningom ut denna mot bilden av S:t Erik. Det äldsta kända avtrycket är från 1376, en bild som återfinns i stora drag i det nuvarande vapnet. Först 1923 antog dåvarande stadsfullmäktige formellt S:t Erik som stadens symbol och 1934 faställde Kungl. Maj:t densamma. Konstnären Yngve Berg formgav S:t Erik på 20-talet. Senare utvecklade och nytecknade hovgrafikern Karl-Erik Forsberg märket och det är den versionen som används idag i en reviderad version.

Uppdaterad